1.پروانه بهره برداری بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

به استناد ماده هفتم قانون مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه تاسیس به شماره    
2958-33557/5/1د مورخه 11/2/78 می باشد.

 

2.بازدیدهای بهداشتی از کارخانه توسط مسئولین مرتبط

3. معرفی استانداردهای اجباری و همچنین دریافت استانداردها ISO

شرکت آب معدنی دیمه با شماره 2441 و 4403 با نام تجارتی علامت ثبت شده برای فرآورده
آب معدنی دیمه قابل شرب دارای استاندارد اجباری می باشد.
 
استاندارد ها و خط مشی های جاری :

  1. الگوی تضمین کیفیت
  2. استفاده از تجهیزات به روز برابر استانداردهای جهانی
  3. امکان رقابت با شرکتهای مشابه
  4. منابع انسانی و دانش فنی و بروز رسانی آن
  5. آموزش کلیه پرسنل با خط مشی ها و استاندارد سازی
  6. ایجاد سیستم کنترل کیفی
  7. رعایت اصول ایمنی  وبهداشتی و استانداردها
  8. رعایت اصل حقوق مصرف کننده و مشتری مداری