1) انجام کلیه مراحل سلامت و بهداشت و کیفیت آب زیر نظر متخصصین مجرب آزمایشگاهی در تولید ، بسته بندی و ارسال .
 
2) انعقاد قرارداد بر اساس اصول قرارداد با نمایندگی های معتبر و الزامات مربوط به رعایت کلیه اصول بهداشتی آب معدنی تحویل به نماینده تا  مصرف کننده