از خصوصیات بارز شرکت آب معدنی دیمه استقرار چشمه در محل کارخانه ودر مالکیت کارخانه می باشد.
 
فرآیند تولید آب در دوبخش :
  1. انتقال آب
  2. استلریزاسیون آب می باشد .
 
در جزء جزء مراحل فوق معاونت غذا و دارو اقدام به نظارت و صدور فرم های شناسه بهداشتی می نماید .